Privacyverklaring en cookiebeleid

AVG privacy-statement

Stichting de Bibliotheek Utrecht is actief in het verhuren van zalen. Hiervoor is een website ingericht met de domeinnaam https://zaalverhuurbibliotheekutrecht.nl/. Om offertes en facturen te kunnen maken ontvangen wij van onze “potentiële” klanten de n.a.w. gegevens. Bibliotheek Utrecht neemt de privacy van de “potentiële” klanten zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met deze informatie omgaan.

In dit document wordt de Privacy Policy van Bibliotheek Utrecht t.a.v. het verhuren van zalen uiteengezet. De voorwaarden zijn van toepassing op de “potentiële” klanten die een zaal willen huren van stichting de Bibliotheek Utrecht.
Uiteraard voldoen wij aan de gestelde eisen voor de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 1. Wie is Bibliotheek Utrecht? 

  1. Stichting de Bibliotheek Utrecht is de handelsnaam, statutair gevestigd te Utrecht. Het hoofdkantoor bevindt zich in Utrecht op de Neude 11 3512 AE en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56471572  .

Artikel 2. Welke informatie verzamelt Bibliotheek Utrecht t.b.v. zalenverhuur plus geheimhoudingsplicht?

  1. Bibliotheek Utrecht verplicht zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot de door opdrachtgever verstrekte “Informatie” in de meest ruime zin en direct of indirect daarmee verband houdende informatie. Deze verplichting tot geheimhouding en vertrouwelijkheid betreft onder meer, maar is niet beperkt tot informatie uit de geleverde informatie zoals offertes en facturen van de Opdrachtgever, klanten en Leveranciers van de Opdrachtgever en concurrenten van de Opdrachtgever.
  2. De aangeleverde gegevens blijven bewaard zo lang als dat de klant een zakelijke relatie heeft met de Bibliotheek Utrecht. Deze gegevens kunnen namelijk gebruikt worden om de historische orders te controleren.
  3. De aangeleverde informatie van de “potentiële” klant wordt beveiligd middels wachtwoorden. Slechts administratieve werknemers van Bibliotheek Utrecht die belast zijn met werkzaamheden rond zaalverhuur hebben toegang hiertoe.
  4. Bibliotheek Utrecht dient de veiligheid van zijn medewerkers en haar klanten te waarborgen. Er wordt in onze panden gebruik gemaakt van beveiliging zowel door middel van camera’s als door inzet van een beveiligingsdienst. Daartoe geautoriseerde medewerkers kunnen inloggen in het beveiligingssysteem en (na inloggen met gebruikersnaam en een wachtwoord) video/audio-data opvragen. Dit gebeurt in geval van beveiligingsvragen. Data kunnen worden afgestaan aan bevoegd gezag zoals de politie (met in achtneming van de AVG regels hieromtrent maar wordt bij Bibliotheek Utrecht  vernietigd binnen 14 dagen na opname.
  5. Bibliotheek Utrecht verzamelt ten behoeve van de website voor zaalverhuur gegevens via de plugin Koko (https://wordpress.org/plugins/koko-analytics/. Bij deze Plugin worden geen persoonsgegevens bijgehouden en om die reden wordt er geen cookiewaarschuwing weergegeven.

Artikel 3. Voor welke doeleinden zal Bibliotheek Utrecht “potentiële” klanteninformatie gebruiken?

Bibliotheek Utrecht  zal de informatie van “potentiële” klanten gebruiken om met hen te communiceren over zalenverhuur in Bibliotheek Utrecht en hen informatie daaromtrent toe te zenden.
Bibliotheek Utrecht verstuurt naar haar klanten ‘zaalverhuur’ geen nieuwsbrieven.

Artikel 4. Op welke wijze beschermt Bibliotheek Utrecht persoonlijke informatie van “potentiële” klanten?

  1. Bibliotheek Utrecht heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoons- of bedrijfsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle belangrijke stukken staan in ‘Clouddiensten’ zoals Microsoft Onedrive en alle communicatiemiddelen zijn voorzien van een geheime inlogcode. 

Artikel 5. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

  1. Het kan voorkomen dat het privacy beleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Daartoe zal deze pagina dan worden aangepast.

Artikel 6. Vragen

6. Vragen?

Voor vragen kunt u zich per email wenden tot onze administratie zaalverhuur@bibliotheekutrecht.nl

Utrecht, mei 2020